);
Your search results
Luật dân sự 2015

Luật dân sự 2015

Luật dân sự 2015 Cơ quan ban hành Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Các Bộ, cơ quan ngang ...
Xem Chi Tiết
Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẤP ...
Xem Chi Tiết
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT Căn ...
Xem Chi Tiết
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội : Luật xây dựng

Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội : Luật xây dựng

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng ...
Xem Chi Tiết
Luật số 63/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Kinh doanh bất động sản

Luật số 63/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Kinh doanh bất động sản

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 63/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
Xem Chi Tiết
Công văn số 10762/SXD-PTN&TTBĐS ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Công văn số 10762/SXD-PTN&TTBĐS ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, ...
Xem Chi Tiết
Luật đất đai 45/2013/QH13

Luật đất đai 45/2013/QH13

QUỐC HỘI ---------- Luật số: 45/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- LUẬT ĐẤT ĐAI     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...
Xem Chi Tiết
Loading...

So sánh tài sản

Share